Inleiding

Ik ben mij ervan bewust dat u vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Ik houd mij hierbij aan de wet- en regelgeving , de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Op deze pagina leest u meer over mijn privacy beleid , zodat het voor u helder is welke gegevens ik van u verzamel, waarom ik dat doe en hoe ik met uw gegevens omga.

 

De gastouder slaat de volgende privacy gevoelige informatie van de vraagouder en het gastkind op.

 

  • Contract tussen gastouder en vraagouder
  • Telefoonnummers ouders en achterwacht
  • Geboortedatum kind
  • Geslacht kind
  • Gegevens huisarts/tandarts
  • Voor opvang relevante gegevens

Contracten worden per post opgestuurd of persoonlijk overhandigd.Bovenstaande gegevens worden bewaard in een map die in de opvangruimte ligt en makkelijk te pakken kan worden in geval van nood.

Op de telefoon van de gastouder staan foto's die tijdens de opvang van het kind zijn genomen. De telefoon is beveiligd met een pincode. Deze foto's worden als de vraagouder daar toestemming voor geeft via WhatsApp met de vraagouder gedeeld. WhatsApp is beveiligd vanuit de app zelf. Op de computer van de gastouder staan een aantal foto's die bewaard worden om nog eens terug te kunnen kijken, als dan niet samen met de kinderen. Die worden verwijderd als het kind de opvang verlaat. De computer is beveiligd met een sterk wachtwoord. De computer heeft een firewall tegen online aanvallen.

Gegevens zullen niet aan derden verstrekt worden, tenzij met toestemming van de betrokkenen of uit wettelijk kader. De nodige gegevens worden wel uit noodzaak verstrekt aan de echtgenoot van de gastouder, die de boekhouding voor zijn rekening neemt.

De gastouder en vraagouder verklaren elkaars privacy te respecteren en in verband hiermee volledige geheimhouding betrachten ten aanzien van hetgeen hen bij de uitvoering van deze overeenkomst en tijdens de gehele contract periode vertrouwelijk ter kennis is gekomen.

De bewaartermijn van gegevens bedraagt minimaal 7 jaar.

Na het beëindigen van de contractuele overeenkomsten moet er aan alle verplichtingen van de overeenkomsten zijn voldaan voordat de bewaartermijn ingaat.

Als de bewaartermijn van 7 jaar verstreken is zullen in het 8e jaar de gegevens worden vernietigd.

Ouder(s)/verzorger(s) hebben ten allen tijde het recht om hum persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. ook kunnen zij altijd hun toestemming en/of goedkeuring verandering wat betreft foto's, video's of dergelijke. Hiervoor kunt u contact opnemen met: jeannetrenkema@de7sprongbedum.nl